Herstellingen

 

Hieronder vindt u onze tarieven, algemene herstellingsvoorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Tarieven :

 Prijs incl. BTW (tenzij anders   vermeld)
uurloon senior engineer 75 excl. BTW
uurloon junior engineer 65 excl. BTW
leveren +   installatie PC bij u thuis (excl. verplaatsingskost)  /uur 60 excl. BTW
verplaatsing   of voorrijkost Berlaar / daarbuiten

0 / 1,- €/km

   
* klaarmaken   nieuwe NB/PC + updates ** 30 €
*   herinstallatie Windows 79 €
* installatie   software (indien CD's meegelev.), incl. updates /pakket ** 15 €
* backup data   -10Gb / -100Gb / +100Gb 20 / 40 / 60 €
* backup   mailbox + adressen (zonder backup andere data) uurtarief, min. 15 €
* configuratie   internet + mail /account 15 €
* Diagnose   zonder verder herstel klein  /  groot 15 €  /  25   €
* Handling fee   (o.a. garantie van artikel niet bij Mobitronics gekocht) 40 €
* plaatsen   hardware (behalve moederbord) 15 €  /  25   € **
* PC Checkup (reinigen, updates SW, virus/spam/... HWanalyse 79 €
* virussen en   spyware verwijderen 49 €
* assemblage   computer, incl. installatie WIN en stand. SW 90 €
* interne cleaning 15 €
   
* Overzetten gegevens   GSM:  contacten  /    data uurtarief, min. 15 €
* Aanmaken Gmail-/Apple-/...-account,… 5 €
* Klaarmaken Tablet/smartphone 15 €
   
Andere:  uurtarief of volgens afspraak  

 

*  prijzen gelden voor uitvoering bij ons in   de winkel
** voor nieuw bij ons   aangekochte hardware/software (indien HW/SW niet van bij ons:  +10,- €/st indien drivers meegeleverd  -  zonder meegeleverde drivers:  +20,-€/st)
 
Alle werken gebeuren op risico   van de klant.  De klant blijft altijd verantwoordelijk voor zijn data/
gegevens en apparatuur.  Mobitronics kan op geen enkele wijze   verantwoordelijk gesteld worden
voor verlies of beschadiging   van data en/of apparatuur van de klant, tenzij bewijs van zware fout.

  

Algemene herstellingsvoorwaarden:

 • Enkel de factuur of het kasticket gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van Mobitronics BVBA.
 • Afgifte defecte goederen: Alle toestellen dienen voor herstelling binnengebracht te worden in de winkel. Bepaalde toestellen echter worden steeds door de servicedienst van de producent aan huis hersteld. Gelieve dan ook steeds de handleiding van het aangekochte product na te kijken en desgevallend contact op te nemen Mobitronics BVBA voor meer informatie. Eventuele kosten van demontage of ophaling zijn steeds ten laste van de consument.
 • Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de defecte goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze op de reparatiebon vermeld worden op het moment van de afgifte aan Mobitronics BVBA van de defecte goederen. Mobitronics is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd, tenzij in geval van grove fout van harentwege.
 • In geval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van Mobitronics BVBA ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de waarde op dat moment van de goederen, en beperkt tot de oorspronkelijke verkoopprijs.
 • Mobitronics BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen ingeval specifieke wisselstukken of accessoires, nood- zakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zouden zijn.
 • Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Mobitronics BVBA in dit verband. Mobitronics BVBA heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens, opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.
 • Mobitronics BVBA zal alles in het werk stellen om de herstelling uit te (laten) voeren binnen een redelijke termijn. Mobitronics BVBA is niet aansprakelijk voor de leveringstermijn van wisselstukken. De klant wordt telefonisch of schriftelijk verwittigd van zodra de goederen bij Mobitronics kunnen worden afgehaald. Elke klant beschikt over een termijn van 60 dagen om de herstelde goederen af te halen. Bij overschrijding van deze termijn zullen de goederen, zonder verdere verwittiging en zonder dat enige schadevergoeding door Mobitronics BVBA dient te worden betaald, door Mobitronics BVBA worden vernietigd. Toestellen in herstelling die niet beschikbaar zijn, worden niet vergoed.
 • Bij de afhaling van de in herstelling gegeven goederen in onze winkel dient de klant de herstellingsbon voor te leggen.
 • Defecte goederen onder garantie worden hersteld door een door de producent erkend herstelcentrum. Indien het herstelcentrum oordeelt dat een herstelling onmogelijk is of dat defecte goederen niet onder garantie vallen, is Mobitronics BVBA gehouden tot het respecteren van deze beslissing. In dergelijk geval ziet Mobitronics zich genoodzaakt de kosten van het bestek en vervoer te verhalen op de klant.
 • Bruikleentoestel: In bepaalde gevallen, en voor zover voorradig, kan de klant een bruikleentoestel krijgen. De terbeschikkingstelling van een bruikleentoestel maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst.
 • Mobitronics behoudt zich het recht voor haar algemene herstellingsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

Algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden:

 • Al onze facturen zijn contant te betalen op onze maatschappelijke zetel.  Tot de dag van volledige betaling blijft de eigendom behouden door de verkoper.  De risico's die de goederen kunnen lopen, vallen wel ten laste van de koper-opdrachtgever, zodra zij ter zijner beschikking worden gesteld.
 • Elk bezwaar tegen de factuur moet onze maatschappelijke zetel schriftelijk en aangetekend bereiken binnen de 8 dagen na factuurdatum en dit op straffe van verval.  Te late uitvoering of levering van de werken en/of goederen kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
 • Vanaf de vervaldatum is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10%.  Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum wordt het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd met 10%, met een minimum van 125 Euro.
 • De door ons gedane offertes zijn steeds vrijblijven en kunnen ten allen tijde door ons zonder voorberihct en zonder enig recht op schadevergoeding gewijzigd worden.
 • Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.